Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019

Svenska Dyslexistiftelsen är glad och stolt över att kunna meddela att stiftelsens ordförande professor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet tilldelats Ingvar Lundbergpriset 2019 på 100 000 kronor. Priset är instiftat av förlaget Natur & Kultur för att hedra Ingvar Lundbergs minne. Så här lyder juryns motivering:

Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019 för att hon utifrån en bred förståelse av läsningens alla delar, skarpsynt och uthålligt, undersöker vilka metoder som bäst gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Hon har i sin forskning utvecklat diagnostiska verktyg och prövat effekten av olika pedagogiska insatser. Hon har också visat att intensivläsning, med fokus på både fonologi och förståelse, ger eleven chans att uppleva och se sina egna framsteg. Ulrika Wolff står för en vetenskapligt grundad helhetssyn på läsning som är ägnad att vägleda och inspirera lärare, helt i Ingvar Lundbergs anda.

Ulrika Wolff är professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör framförallt dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning. Forskningen påvisar betydelsen av att bryta den onda cirkeln så tidigt som möjligt eftersom de som har lässvårigheter i lågstadiet ofta även har det när de går ut grundskolan.

Om en elev inte lär sig läsa ordentligt får det stora konsekvenser eftersom läs- och skrivförmåga är en grundläggande förutsättning för fortsatt lärande och för att kunna delta aktivt i ett demokratiskt samhälle. Ulrika Wolffs forskning visar att strukturerad och intensiv lästräning i tidig ålder verkligen ger resultat. Därigenom får barnen också större självkänsla och delaktighet i skolan.