Vad är Dyslexi?

Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter. En ofta citerad definition fastställdes 2002 av ”The International Dyslexia Association” (IDA).

Den lyder (i översättning): 

”Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.” Man räknar med att 5-6 % av en årskull är drabbad, beroende på svårighetsgrad kan andelen drabbade variera.